Detta är SmartMass

SmartMass är en unikt utvecklad tjänst som använder avancerade beräkningar för att minska både klimatpåverkan (CO₂e) och kostnaderna för masshantering vid anläggningsarbeten under byggfasen. Genom att visualisera alternativa lösningar strävar vi efter att göra det enklare för fler aktörer att bidra till en mer hållbar bransch.

SmartMass är utvecklat för att kunna användas i projekt av alla storlekar som involverar jord- och/eller bergmassor. Tjänsten vänder sig till entreprenörer, exploatörer, konsulter och andra aktörer inom masshanteringsbranschen, och kräver endast grundläggande kunskaper inom området.

SmartMass baseras på metodiken för LCA och följer de grundläggande systemgränserna för byggskedet för sina klimatberäkningar. Vi använder underlagsdata från Trafikverkets Klimatkalkyl version 7.0 så långt som möjligt för att beräkna aktiviteter.

"SmartMass möjliggör att äntligen kunna få in hållbarhetsperspektiv i masshanteringen"

David Hagerberg, Tyréns

Klimatpåverkan

SmartMass gör det enkelt att jämföra olika masshanteringsscenarier utan behov av expertkunskaper inom livscykelanalys. Kunden behöver bara lämna projektspecifik data såsom transportavstånd och volymer för schakt och återfyllnad.

Det i sin tur möjliggör att hållbarhet kan tas i beaktning i fler skeden, av fler personer och i större utsträckning. Det blir enklare att få en tydlig bild av klimatpåverkande åtgärder.

SmartMass är i beräkning och resultatredovisning uppdelat i fyra kategorier;  

  • Transporter 
  • Arbetsmaskiner & Arbetsmoment 
  • Inköpt material 
  • Mottagningsanläggning 

Kategorin Transporter redovisar utsläpp från dieselförbrukning i transportfordon samt kostnaden för transportarbetet. Två transportfordon finns i verktyget, lastbil och dumper. Vid beräkning av masstransport till arbetsområdet och mottagningsanläggning antas transportfordonen köra returtransporten med tomma flak. 

Kategorin Arbetsmaskiner & Arbetsmoment redovisar utsläpp från dieselförbrukning i arbetsmaskiner samt kostnaden för arbetet inom entreprenaden. 

Kategorin Inköpt material redovisar inköpskostnad av tillförda jord- och bergmassor, asfalt, geotextil och spont samt relaterade utsläpp av CO₂. 

Kategorin Mottagningsanläggning redovisar klimatpåverkan för transporter till och från mottagningsanläggning/deponi samt mottagningskostnader. 

"Vad som är bra med SmartMass? Allt! Hela grejen är genial"

Jessica Toft, Tyréns

Kostnader

Bilden illustrerar skillnaden mellan två masshanteringsscenarier och hur dessa påverkar kostnaderna på olika sätt. Det är enkelt att se att projektet kan spara 10 miljoner kronor genom att välja att genomföra masshantering i enlighet med scenario 2.

Utöver jämförelsen kan ytterligare åtgärder för att minska klimatpåverkan implementeras, såsom användning av alternativa drivmedel i transportfordon och arbetsmaskiner eller implementering av eldrivna krossverk för att påverka resultatet positivt.