SmartMass

SmartMass är en tjänst som bidrar till en mer klimatneutral byggprocess och minimerar mängden massor som körs till deponi.

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp (Statens offentliga utredningar, 2023). En stor del av dessa klimatutsläpp beror på att det inom branschen omsätts och transporteras stora mängder jord- och bergmassor, samt att det åtgår stora mängder konstruktionsmaterial vid exempelvis byggnation av infrastruktur och byggnader.

"Använder man inte denna typ av verktyg begår man tjänstefel"

Carl Zide, Massbalans

Kraven på att minska koldioxidutsläppen ökar i snabb takt och redan till 2030 krävs en minskning med 60% jämfört med 2015. Är du säker på att du gör allt du kan för att uppnå dessa mål på bästa sätt? Vi på SmartMass kan hjälpa dig att sänka dina kostnader och minska koldioxidutsläppen dramatiskt genom vår masshanteringstjänst för byggprojekt. Låt oss hjälpa dig att nå dina miljömål på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Inom masshantering är det ofta en utmaning att visualisera olika alternativ för hantering av jordmassor, vilket kan leda till uteblivna förbättringar. Med SmartMass masshanteringstjänst hjälper vi dig att tydligt se och utvärdera olika alternativ för hantering av jordmassor.

Genom våra unika beräkningsmetoder, som vi har utvecklat tillsammans med våra kunder, kan vi påvisa hur olika masshanteringsscenarier kan leda till betydande kostnadsbesparingar och kraftigt reducerad miljöpåverkan. Med SmartMass kan du ta steg för steg mot att uppnå de nya kraven som snabbt närmar sig.

Verkliga resultat

Projekt där man tagit hjälp av SmartMass-teamet visar enastående resultat. I ett projekt var det möjligt att reducera 55% av miljöpåverkan och minska kostnaderna med 60%. Grafen visar tydligt hur två olika masshanteringsscenarier påverkar projektets kostnader och utsläpp.

Läs mer om SmartMass

SmartMass

SmartMass löser många utmaningar inom byggbranschen och bidrar till att:

  • Hantera massor som en tillgång i stället för ett bekymmer.
  • Genomföra projekt snabbt, billigt och samtidigt reducera CO₂-utsläpp.
  • Med SmartMass som ett beslutsunderlag sänks tröskeln till att ta klimatpåverkan i beaktning.

Målet med SmartMass är att bidra till en klimatneutral byggprocess till år 2045.