Så här går det till

Steg för steg från indata till färdig analys

SmartMass är en tjänst som hjälper projekt som hanterar jord- och/eller bergmassor att kvantifiera, visualisera och jämföra olika masshanteringsscenarier med avseende på kostnad (SEK) och klimatpåverkan (CO₂-utsläpp).

SmartMass kan beräkna CO₂ ekvivalenter (CO₂e) och SEK för följande alternativa saneringsmetoder, som kan jämföras mot schaktsanering:

 • Kemisk oxidation via direktinjektering
 • Barriär (med PetroFix) via direktinjektering
 • Bioventilering: övertäckning + luftning
 • Övertäckning med asfalt, betong.
 • Fytoremediering med salix ssp

Nedan ser du hur processen går till för dig som vill komma igång med SmartMass.

Detta underlag behövs

För att utföra en SmartMass-beräkning behöves följande indata:

 • Masskategori (Fall A/Fall B)
 • Volymer jord/berg
 • Transportavstånd inom arbetsområdet (Fall A-massor) och till
  mottagare/mottagningsanläggning (Fall B-massor)
 • Transportavstånd för återfyllnadsmassor

Så här går det till med SmartMass

 1. Projektspecifik data för ett eller flera scenarier identifieras och sammanställs.
 2. Projektspecifik data läggs in i SmartMass.
 3. SmartMass beräknar CO₂ och SEK och en visuell jämförelse av resultatet genereras.
 4. Möjlighet att implementera ytterligare klimatreducerande åtgärder.
 5. Sammanställning av resultatet levereras i rapport

Det finns också möjlighet att ta följande faktorer i beaktning vid beräkning (CO₂e och SEK) av ett projekts scenarier:

 • Projektspecifika inköps- och mottagningskostnader
 • Vanligt förekommande material så som spont, geotextil och rivning/utläggning av asfalt
 • Ytterligare klimatreducerande åtgärder, till exempel HVO som bränsle i arbetsmaskiner och/eller transportfordon

Leveransen

Leveransen utgörs av ett SmartMass-PM vilket generellt/övergripande innehåller följande:

 • Kort beskrivning av SmartMass
 • SmartMass systemgränser
 • Beskrivning av SmartMass underlagsdata
 • Sammanfattning av indata från det aktuella projektet
 • Resultat av jämförelse (avseende två scenarier) i form av tabeller och diagram
 • Om så önskas kan en utförlig tabell över samtliga emissionsfaktorer och kostnader biläggas